Zich aanmelden

Met Facebook aanmelden

of

Uw informatie is niet correct.

Ik meld me aan Wachtwoord vergeten?
Er is geen Facebook-account verbonden aan de website, schrijf u in.

Wachtwoord vergeten?

×
Mijn wachtwoord opnieuw instellen
Je ontvangt een e-mail voor het instellen van een nieuw wachtwoord.
Geen account gekoppeld aan dit e-mailadres

Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.

Inschrijven nieuwsbrief
Menu

En/Of

En/Of

>> Ontdek gratis wat de huidige waarde van uw auto is

>> Ontdek gratis wat de huidige waarde van uw auto is

Schatten

Nostalgie / HET LEVEN ZOALS HET IS: VW Touareg 3.0 TDI (2011)

Overzicht :

Wie?

JohanChristiaensen(41),MaartenLuys(36)enGertMatheeussen(35),drieverpleegkundigendiewerkenopdedienstspoedgevallenvanhetAZinMalle.

Wat?

DejongstegeneratievandeVolkswagenTouareg3.0TDI,dus204pksterkengekoppeldaaneenachttrapsautomaat.Onzewagenkomtmethetdynamischechassismetactieveluchtvering. DitjaargekochtbijGarageJacobsinMerksplas-malle,intussenstaaterzowat4.000kilometeropdeteller.

Vanfabriekkwamdewageninhetwit,maarzoalsjekanzienopdefoto'shultdeTouaregzichmomenteelindekleurendiedeBelgischewetgevingvoorschrijft.Dusinhetgeelmeteenrodestripingenblauwenoodlichtenophetdak.Deombouwvanluxe-SUVnaardezeinBelgiëuniekeMUG-wagenwerdgedaandoorAB-Technics,eveneensgelegeninMalle.Waarom?

Omdatweerdringendeennieuwenodighadden.DevorigeMUG-wagenwaseenNissanX-Trail2.2dCi,maardiegafbeginditjaardegeestnazesjarenvantrouwedienst.InafwachtingvannieuwmateriaalhebbenweeentijdjerondgeredenmeteentweedehandseVolvoV70.TotwedusoverdezeTouaregkondenbeschikken. Despoedgevallendienstisnietovereennachtijsgegaan,dekeuzeisgebaseerdopeenlastenboekdatminutieuswerdsamengestelddooreen werkgroepvanverpleegkundigenenambulanciers.

Devereistenwaren:eenSUVoflichteterreinwagenmeteenzelfdragendkoetswerkeneenonafhankelijkeophanging,eenpermanentevierwielaandrijvingenofwelniveauregelingopdeachterasofweleenactieveluchtvering, eenautomatischeversnellingsbakmetminstenszesverhoudingen,vijfdeureneneenkoffervanminimum550liter,eneenkrachtigezescilindermotormeteencilinderinhoudvanminstens2,5litereneenCO2-uitstootvanmaximum200g/km.Leuk?

DezeTouaregisvooralsnoguniekinBelgië.EnkelhethospitalvanDinantheefteenTouaregalsMUG-wagenrondrijden,maardatisernogeentjevandevorigegeneratie.Degelekleurmetrodestriping,deblauweled-lichtenendetweegeluidstoestellenzorgenervoordatwemeteenopgemerktwordendoordeandereweggebruikers.

Dewegliggingisuitstekendvoordittypewagen,metdankaandeactieveluchtveringenhetactievechassis.OnzeMUG-Touaregacteertineenzeerruimeregio,waarbijinterventiesovereenafstandvan30kilometeroversecundairewegendagelijksekostzijn.EnominnoodhetbesteuitdeVolkswagentekunnenhalen,hebbenweuitvoeriggetestonderleidingvaneentestpilootvanbijD'Ieteren.Bijdeombouwwerd1/3vandeachterbankbehouden,zodatereenextraplaatsjeisvoorstudentenverpleegkundeofstagiairesambulancier.NormaalgezienwordtdeMUG-wagenbestuurddoordeverpleegkundigeendeartsneemtplaatsopdepassagiersstoelvooraan,zodatdiedeGPSkanbedienenenhetradiocontactmethethulpcentrum100kanonderhouden.

Hetlinkerachterportierverschaftjedetoegangtoteenkastwaarineengekoeldemedicijnkastenenkeleverzorgingskoffersstaan.Achterdekofferklepschuilteengroteschuifladeopentrekkenwaarindemeesturgenteinterventiekofferszichbevinden.Verderiserruimtevooradministratie,veiligheidshelmenenzomeer.Aldatmateriaaliszobevestigddathetnietkanloskomenbijeeneventueleimpactendusookgeeninzittendenkanverwonden.

Jammer?

Vooralsnognietstemelden,geentechnischeproblemenengeenblikschade.Dewagenisnogjong,natuurlijk.

Conclusie

HetziekenhuisendedienstspoedgevalleninhetbijzonderisbijzondertrotsopdezeVolkswagen,wanttotdusverlijkthetdeidealeaankooptezijngeweest.Alzalenkeldetoekomstuitwijzenofdatookzois.Gekocht:september2011.Huidigekilometerstand:ca.4.000  .Recentekosten:geen .Plannen:zoveelmogelijkmensenredden

Wiljejeeigenwageneenkeertjeindezerubriekzienverschijnen?Datkan,mail“goesting”naarkj@autowereld.beenwijsturenjeeenvragenlijstop.

In dit artikel : Volkswagen, Volkswagen Touareg

Onze vergelijker laat je toe om tot 3 auto's tegelijkertijd te vergelijken en 9 vergelijkingen in je mandje te bewaren.

Uw winkelmand van te vergelijken voertuigen0

Bent u zeker dat u uw selectie van voertuigen wilt verwijderen ?

Bevestigen Annuleren

Sleep en verplaats een voertuig vanuit uw winkelmand naar één van de 3 posities hierboven om de vergelijking te maken